CeroMedia - Professionel hjemmeside

Aarø og naturen

Aarø i Lillebælt kendes meget langt tilbage i historien; i 1231 kaldes den Arø af å: "vand" og ø.

Og vand har altid spillet en stor rolle for den lille ø på godt og ondt. Flad som en pandekage og kun med et par småbakker på 7-8 meter har den gennem århundreder været udsat for voldsomme oversvømmelser. Således blev den ved den voldsomme stormflod i 1872, hvor vandstanden i Lillebælt var 3,5 m over normalen, næsten totalt dækket af vandmasserne. Dette medførte siden et omfattende byggeri af diger, der stadig eksisterer og vedligeholdes.

Bebyggelse

Bebyggelsen på øen er i overvejende grad samlet i den idylliske Aarø By, hvor de gamle slægtsgårde stadig præger det lille samfund, der engang havde både mejeri, tysk og dansk skole, bager, smed og kro. Udskiftning af landsbyjorden med påfølgende udflytning af gårdene, der gennemførtes i slutningen af 1700-tallet i store dele af Danmark blev ikke gennemført på øen før efter den tyske tid 1864 - 1920.

Vigtigt erhverv

Fiskeriet har altid været et vigtigt erhverv for aarøboerne, og endnu i dag er øen hjemsted for et mindre antal kuttere, der bl.a. har fiskepladser så langt borte som den nordlige del af Kattegat.

Den almindelige affolkning af de danske småøer har Aarø lykkeligvis undgået takket være dels den korte afstand til fastlandet, dels den hyppige færgeforbindelse med Aarøsund. I dag har øen, der omfatter ca. 5,7 km2 således et stabilt befolkningstal på knap 200.

 

Naturen

Naturen spiller en stor rolle for øen. Vildtreservatet - Aarø Kalv er på ca. 30 ha. Og her yngler vadefugle som vibe, strandskade, rødben, klyde og stor præstekrave samt andefugle som skeand, gråand, krikand og edderfugle. Af måger og terner yngler der bl.a. sølvmåge, stormmåge, hættemåge og havterne.

Botanisk er vegetationen her af særlig interesse, idet der bl.a. forekommer lav hindebæger, stilket kilebæger og den sjældne strandsalat - en blå kurvblomst, som menes at være bragt hertil af skibsfarten fra bunden af Østersøen.

I perioden 1. marts - 15. juli er ophold og færdsel (herunder sejlads) ikke tilladt på Aarø Kalv og i en 50m zone i Kalvens søterritorium. Aarø ligger i et Ramsar-område, dvs. et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle. Selv om resten af øen ikke er et egentligt reservat, bør der vises hensyn ved færdsel i strandengene, og specielt i ynglesæsonen.